นโยบายความเป็นส่วนตัว

INFINIX MOBILITY LIMITED และบริษัทในเครือทั่วโลก (ต่อไปนี้เรียกว่า “INFINIX” หรือ “เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณสูงสุดและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้คุณ เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอม หรือเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายและระเบียบที่มีผลใช้บังคับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย”) มุ่งหวังเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา แบ่งปัน และส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ INFINIX รวมถึงเข้าใจสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเรา และวิธีที่เราปกป้องสิทธิ์ของคุณ นโยบายนี้มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของ INFINIX ที่แสดงนโยบายนี้หรือระบุลิงก์มายังนโยบายนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ INFINIX ที่มีเป็นจำนวนมาก นโยบายนี้อาจครอบคลุมการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ไม่ครบทุกกรณี เราอาจให้ข้อมูลเสริมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ หรือโดยการแจ้งให้ทราบด้วยวิธีอื่นๆ ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ INFINIX ที่คุณใช้และประเทศที่คุณอยู่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องอาจมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันไป หากผลิตภัณฑ์หรือบริการรายการใดของ INFINIX มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก เราจะใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวก่อน และจะยึดตามเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแยกนั้นเป็นสำคัญ เนื้อหาใดที่ไม่มีในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแยกของผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะรายการของ INFINIX ให้ยึดตามเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา หรืออนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และโปรดกลับมาตรวจสอบหลักปฏิบัติดังกล่าวบ่อยครั้งเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้ หากมีคำถามใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ

 

I.  เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยการอ้างอิงถึงการระบุ อัตลักษณ์ คุณลักษณะ ลักษณะเฉพาะ หรืออัตลักษณ์อื่นๆ ของบุคคลนั้น หรือโดยผ่านการผสมผสานอัตลักษณ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ INFINIX คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ INFINIX แต่ในบางกรณี หากคุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้ รวมถึงไม่สามารถตอบกลับหรือแก้ไขปัญหาที่คุณพบ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณมีดังต่อไปนี้:

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

1.1  ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง

เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลที่จำเป็นเมื่อเราให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ ตัวอย่างเช่น:

(1)ข้อมูลบัญชี เมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการของ INFINIX เช่น การสร้างบัญชีแอป การมีส่วนร่วมในฟอรัมของชุมชน และอื่นๆ คุณอาจต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้กับเรา ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละรายการ: หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ ชื่อเล่น รูปตัวแทน วันเกิด สัญชาติ อายุ เมืองที่อยู่อาศัย และข้อมูลอื่นๆ และหากคุณต้องการเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การปลดล็อกด้วยการรู้จำใบหน้าหรือลายนิ้วมือเพื่อการเข้าสู่ระบบที่รวดเร็ว คุณอาจต้องให้ข้อมูลชีวภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบหน้าหรือลายนิ้วมือ

(2)ข้อมูลคำสั่งซื้อ เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูล เช่น ชื่อผู้รับ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และที่อยู่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

(3)ข้อมูลหลังการขาย เมื่อคุณต้องการรับบริการหลังการขายจากเราหรือต้องการให้เราแก้ไขปัญหาที่คุณพบในระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณอาจต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ปัจจุบัน คำอธิบายปัญหา ในกรณีต่างๆ เช่น เมื่อกรอกบัตรรับประกัน/บัตรรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ หรือเมื่อให้คำติชมเกี่ยวกับปัญหา

(4)ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมของเรา เช่น การจับรางวัล การตอบคำถามชิงรางวัล และการวิจัยการทดลองกับกลุ่มแฟน คุณอาจต้องระบุชื่อเล่นส่วนตัว รูปตัวแทน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ตามความจำเป็นของแต่ละกรณี

1.2  ข้อมูลที่เราได้รับในระหว่างที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

ในระหว่างที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ INFINIX เราจะเก็บข้อมูลที่จำเป็น ตามที่จำเป็นในการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ และโดยได้รับอนุญาตและความยินยอมจากคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

(1)ข้อมูลอุปกรณ์ ในกระบวนการเปิดใช้งานธุรกิจและการใช้งานอุปกรณ์ เนื่องจากบริการบางอย่างจะมีให้เฉพาะอุปกรณ์บางชนิด เราจึงอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เช่น ชื่ออุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา, รหัสประจำอุปกรณ์, ข้อมูลและสถานะฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์, ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้, ที่อยู่ IP, ที่อยู่ Mac, เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ, PLMN, เวอร์ชันของระบบ Android, อุปกรณ์ของผู้ให้บริการเครือข่าย และอื่นๆ

(2)ข้อมูลบันทึก เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างและเก็บไว้ในไฟล์บันทึก ตัวอย่างเช่น เวลาเข้าถึงบริการ ความถี่ในการเข้าถึง เวลาใช้งาน ข้อความประวัติชั่วคราว บันทึกระบบมาตรฐาน ข้อมูลเหตุการณ์ (ข้อผิดพลาด การปิดตัวเอง การรีสตาร์ท การอัปเกรด) และอื่นๆ

(3)ข้อมูลตำแหน่ง เมื่อคุณต้องการใช้บริการบางอย่างที่อาศัยตำแหน่งที่ตั้ง เช่น การใช้ซอฟต์แวร์การนำทาง การดูสภาพอากาศในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ การเรียกดูตำแหน่งของโทรศัพท์ การแจ้งตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณให้กับผู้อื่น เป็นต้น เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยคร่าวๆ หรือโดยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่ ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลละติจูดและลองจิจูด รหัสประเทศหรือพื้นที่ รหัสเมือง ข้อมูลระบุชุมชน เส้นทางการเดินทาง ข้อมูลระบุผู้ให้บริการ และอื่นๆ ทั้งนี้แน่นอนว่า หากคุณไม่ให้ความยินยอมหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายในประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งเพื่อระบุตำแหน่งของคุณอีกต่อไป คุณมีสิทธิ์ปิดสิทธิ์ใช้บริการตำแหน่งสำหรับแอปที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

(4)ข้อมูลคุกกี้ เว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันแบบอินเตอร์แอคทีฟ ผลิตภัณฑ์ INFINIX และโฆษณา อาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอนเพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(5)ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทต่างๆ อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในประเภทที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กีฬา เช่น ตัวติดตามการออกกำลังและนาฬิกาเล่นกีฬา อาจขอข้อมูล เช่น การเต้นของหัวใจ จำนวนก้าวเดิน และตำแหน่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามอบให้มีเป็นจำนวนมาก เราจึงไม่สามารถระบุกรณีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ครบทุกกรณี สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครอบคลุมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการเก็บรวบรวมผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ หรือโดยการแจ้งให้ทราบหรือโดยวิธีอื่น และจะขอความยินยอมจากคุณก่อนจะเก็บรวบรวม

1.3  ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม

เมื่อกฎหมายอนุญาต เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากช่องทางสาธารณะหรือจากบุคคลที่สามอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้บริการเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม หรือใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริการหรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ เราจะอธิบายให้คุณทราบเมื่อเราเก็บรวบรวมและขอความยินยอมจากคุณด้วย

INFINIX ยังอาจใช้วิธีการอื่นๆ ในการเก็บรวมรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือข้อมูลการใช้บริการ ซึ่งจะมีการอธิบายให้คุณทราบขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเราจะขอความยินยอมจากคุณ

1.4  การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เช่น จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ยอดขายผลิตภัณฑ์ และข้อมูลสรุปทางสถิติต่างๆ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราคือเพื่อให้เข้าใจว่าผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างไร และเราจะใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่เราเห็นสมควรและตามที่กฎหมายอนุญาต แต่เมื่อใดที่มีการนำข้อมูลนี้ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล จะถือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

เราขอย้ำและแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีเป็นจำนวนมาก เนื้อหาและกรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดย INFINIX ตามที่แสดงไว้ในที่นี้จึงย่อมไม่สามารถครอบคลุมทุกกรณีทางธุรกิจของเราได้ สำหรับเนื้อหาใดที่ไม่ได้รวมไว้ในนโยบายนี้ เราจะให้ข้อมูลเสริมโดยการระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ หรือโดยการแจ้งให้ทราบหรือโดยวิธีอื่นๆ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีทางธุรกิจแต่ละกรณี

2.  วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เมื่อเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เรามีต่อคุณภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้งานและ/หรือสัญญาบริการ หรือเมื่อเราประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเราหรือของบุคคลที่สาม เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณ นอกจากนี้เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามและเพื่อบังคับใช้ภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะยึดถือในเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเนื้อหาที่แก้ไขของนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.1 เพื่อให้บริการลงทะเบียนและบริการจัดการบัญชีแก่คุณ เราจะใช้ข้อมูลพื้นฐานที่คุณกรอกในระหว่างการลงทะเบียนเพื่อให้บริการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้บริการซึ่งตามมาในการจัดการบัญชีแก่คุณ

2.2 เพื่อให้บริการสนับสนุนลูกค้าและบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อสินค้าและกิจกรรมหลังการซื้อของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นเมื่อเราเสนอบริการส่งมอบ บริการรับประกัน การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือผ่านการตอบสนองต่อรายงานข้อผิดพลาด เพื่อให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

2.3 เพื่อให้บริการข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้หรือเป็นประโยชน์แก่คุณ ตัวอย่างเช่น เราหรือบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อแจ้งข้อมูลพยากรณ์อากาศ การนำทางในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิเคราะห์ลักษณะการใช้งานและพฤติกรรมที่คุณทำบ่อย รวมถึงให้บริการแจ้งให้ทราบและการพุชเนื้อหาตามที่คุณให้ความยินยอม

2.4 เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณต่อไป เราอาจเชิญให้คุณเข้าร่วมในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การใช้งาน หรือกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟของเรา หลังจากที่คุณเข้าร่วมโปรแกรมหรือกิจกรรมของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ใช้เพื่อการวิจัยและเพื่อการติดต่อกลับเป็นหลัก), ข้อมูลอุปกรณ์, ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลบันทึกสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

2.5 สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากคุณเข้าร่วมการจับรางวัล การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขายในลักษณะคล้ายกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อจัดการโปรแกรมดังกล่าว

2.6 เราอาจจัดทำแบบสำรวจลูกค้าอย่างสั้นๆ เพื่อวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด และเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาธุรกิจ

2.7 วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่คุณยินยอม เมื่อเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ หากวัตถุประสงค์นั้นไม่ได้กล่าวถึงไว้ในนโยบายนี้ เราจะใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ให้คุณเข้าถึงได้ เพื่อขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

II.  เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของเราส่งผ่าน และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อแยกแยะคุณออกจากผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นๆ เว็บไซต์ของเรา รวมถึงบริการออนไลน์และแอปพลิเคชันแบบอินเตอร์แอคทีฟ อีเมล และบริการข้อมูลอื่นๆ อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เช่น พิกเซลแท็กและเว็บบีคอน โดยทั่วไป เราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ภายในขอบเขตที่กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวระบุที่คล้ายกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย

เราและคู่ค้าของเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงการใช้ซอฟต์แวร์มือถือในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้ทราบว่าคุณใช้แอปบ่อยเพียงใด รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในแอป การใช้งานสะสม ข้อมูลประสิทธิภาพ และแหล่งที่ดาวน์โหลดแอป เราและคู่ค้าของเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการไซต์ ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ในไซต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ตัวอย่างเช่น เราอาจร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจัดการโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่นๆ คู่ค้าบุคคลที่สามของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณโดยดูจากประวัติการบราวซ์หรือสิ่งที่คุณสนใจ หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาที่อิงตามความสนใจ คุณสามารถเลือก “การล้าง/ปิดใช้งานคุกกี้” เพื่อจัดการคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่เปิดใช้งาน “ห้ามติดตาม” เว็บไซต์ทุกแห่งของเราจะทำตามการตั้งค่าของคุณ

คุณสามารถล้างคุกกี้ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ แต่ในกรณีนี้ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าทุกครั้งเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีฟังก์ชันสำหรับปิดกั้นคุกกี้ หากคุณต้องการจัดการคุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์ คุณสามารถดูคำแนะนำของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์หรือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต โปรดทราบว่าหากคุณปิดกั้นคุกกี้ คุณลักษณะและฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่ถูกต้องหรืออาจหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง

III.  III.เราจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาตามความยินยอมของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของประเทศที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นไม่ได้ห้ามไว้ เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาไว้ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ธุรกิจตั้งอยู่

ทั้งนี้ไม่ว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในประเทศที่ธุรกิจตั้งอยู่ หรือในประเทศหรือภูมิภาคอื่นภายในขอบเขตที่การกระทำดังกล่าวไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ เราจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน เราจะพิจารณาลักษณะเฉพาะตัว ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจพบในการประมวลผล ผลสืบเนื่องที่ร้ายแรงจากความเสียหายดังกล่าว และอื่นๆ และนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นมาปรับใช้ ตัวอย่างเช่น เราจะใช้วิธีการในการเข้ารหัสลับและนำข้อมูลระบุตัวตนออกเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาได้ และเราจะเก็บข้อมูลไว้ตามระยะเวลาเก็บข้อมูลที่สั้นที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ เราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ สำหรับข้อมูลที่เกินระยะเวลาการจัดเก็บ หรือข้อมูลที่คุณขอให้เราลบ เราจะลบข้อมูลดังกล่าวตามที่ขอมา หรือใช้มาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ โดยไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และแก้ไข เปิดเผย หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบว่า ไม่ว่ามาตรการที่ใช้จะมีความสมบูรณ์แบบเพียงใด ก็ไม่สามารถรับประกันได้อย่างแน่นอนว่าจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้ หากเกิดการละเมิดความปลอดภัยขึ้น เราจะรายงานต่อหน่วยงานควบคุมที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการละเมิด จำนวนเจ้าของข้อมูล ผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการละเมิด และมาตรการแก้ไขที่เราวางแผนจะดำเนินการตามที่หน่วยงานควบคุมกำหนด เราจะใช้มาตรการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายและผลสืบเนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูล เมื่อกฎหมายและข้อบังคับอนุญาตไว้หรือกำหนดให้ดำเนินการ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นหรือความเสียหายที่สำคัญให้คุณทราบโดยเร็ว เพื่อที่คุณจะสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณมากเท่าที่เป็นไปได้

ไม่มีเว็บไซต์ การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายใดที่จะปลอดภัยอย่างเต็มที่ นอกจากมาตรการคุ้มครองที่จำเป็นที่เราใช้อยู่แล้ว ผู้ใช้จะต้องเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยของความเป็นส่วนตัวด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณผ่านจากบริการของเราไปยังเว็บไซต์ ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สาม โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่เว็บไซต์ ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวเก็บรวบรวม เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาความปลอดภัยที่เกิดจากบุคคลที่สามดังกล่าว หากคุณพบว่ามีเนื้อหา โฆษณา หรือฟังก์ชันบางอย่างในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราอาจให้บริการโดยบุคคลที่สาม และอาจทำให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง โปรดติดต่อเราโดยทันทีและเราจะจัดการปัญหาดังกล่าวโดยไม่รอช้าตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้

IV.  เราแบ่งปัน โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

นการแบ่งปัน โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรายึดถือหลักการและข้อกำหนดในด้านปริมาณที่น้อยที่สุด ความจำเป็น และความถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์ปกติ เราจะไม่แบ่งปัน โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับภายนอก อย่างไรก็ตาม ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราอาจแบ่งปัน โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้:

เพื่อให้บริการที่รวดเร็วแก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของ INFINIX เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของ INFINIX เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและชัดแจ้งเท่านั้น และจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้ เราจะแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หรือในประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นกับคู่ค้าบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการหลังการขาย ผู้ให้บริการส่งเสริมการตลาด และอื่นๆ) เพื่อการทำงานของฟังก์ชันบางอย่าง หรือเพื่อให้บริการและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่คุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ INFINIX เราอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อจัดเตรียมการส่งมอบ หรือในกรณีให้บริการหลังการขายกับคุณ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการหลังการขายเพื่อสามารถเสนอบริการและการสนับสนุนที่ดีขึ้นแก่คุณ โดยในการแบ่งปันดังกล่าว เราจะยึดถือหลักการในด้านปริมาณที่น้อยที่สุด ความจำเป็น และความถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนแบ่งปันข้อมูล เราจะลงชื่อในข้อตกลงการเก็บรักษาความลับที่เข้มงวดกับคู่ค้าที่ได้รับอนุญาต และกำหนดให้คู่ค้าใช้มาตรการในการเก็บรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ

ในการให้การประเมิน การวิเคราะห์ หรือบริการทางธุรกิจอื่นๆ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามด้วย เช่น เราอาจใช้ข้อมูลสรุปรวมเพื่อช่วยให้คู่ค้า (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณา) เข้าใจถึงประสิทธิผล ผลตอบรับ และแนวโน้มการใช้งานของบริการของคู่ค้า

ในกรณีของการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการหรือการชำระกิจการและทรัพย์สินเมื่อล้มละลาย การถ่ายโอนสินทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะกำหนดให้บริษัทหรือองค์กรใหม่ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ต่อไปผ่านทางข้อตกลงหรือมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ และเราจะกำหนดให้องค์กรดังกล่าวใช้มาตรการในการเก็บรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยในระดับที่ไม่น้อยไปกว่าข้อกำหนดของนโยบายนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กล่าวคือเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือเพื่อบังคับใช้หรือให้ความช่วยเหลือในการบังคับใช้ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่กฎหมายบังคับ

V.  เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามพรมแดนอย่างไร

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก เรามีทรัพยากรหรือเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่คุณ ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นอนุญาตไว้และโดยได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่สามเพื่อจัดเก็บหรือประมวลผล หรือข้อมูลของคุณอาจมีการเข้าถึงโดยประเทศหรือภูมิภาคที่สาม ทั้งนี้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของประเทศหรือภูมิภาคเหล่านี้อาจมีความแตกต่างกัน ในการโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นๆ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

VI.  สิทธิ์ที่คุณมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์หลายประการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ในการยืนยัน เข้าถึง แก้ไข ลบ ถอนความยินยอม และยื่นเรื่องร้องเรียน เราเข้าใจในสิทธิ์ของคุณเป็นอย่างดีและเคารพต่อสิทธิ์ที่คุณมี และเรายังจะดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมของเราเองเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม โปรดเข้าใจและรับทราบว่าเพื่อความปลอดภัย เราอาจต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนจะดำเนินการตามที่คุณขอ โดยหลักการแล้ว เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอที่เป็นไปตามกฎหมายและสมเหตุผล แต่เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จนเกินขอบเขตที่สมเหตุผล ในส่วนที่ปรับใช้ได้ เราอาจปฏิเสธคำขอที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างไม่สมเหตุผล คำขอที่ต้องใช้วิธีทางเทคนิคเกินสมควร (เช่น ต้องพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่) คำขอที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่นหรือไม่สามารถทำได้จริง หรือละเมิดข้อบังคับของกฎหมาย

6.1 สิทธิ์ในการยืนยันและเข้าถึง:เราแจ้งให้คุณทราบว่าเราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรผ่านทางนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในรูปแบบของนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิ์ยืนยันหรือปฏิเสธการเก็บรวบรวมและประมวลผลดังกล่าวโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายหรือโดยวิธีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธ ฟังก์ชันบางอย่างที่ต้องได้รับอนุญาตและความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้งอาจไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราได้โดยตรงในอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ โปรดส่งอีเมลถึง privacy@transsion.com เราจะจัดการกับปัญหาโดยเร็วหลังจากได้รับอีเมลของคุณ

6.2 สิทธิ์ในการแก้ไขและลบ: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ คุณสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้โดยตรงที่หน้าใช้งานผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมมาได้รับการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมแล้ว หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกแล้ว หรือเมื่อคุณพบว่าการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่ได้ให้ช่องทางในการแก้ไขหรือการลบแก่คุณไว้ คุณสามารถขอให้แก้ไขหรือลบได้โดยติดต่อ privacy@transsion.com

6.3 สิทธิ์ในการถอนความยินยอม: เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของเรามีคุณลักษณะตามที่กำหนด เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงาน ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างได้โดยการลบข้อมูล ปิดคุณลักษณะของอุปกรณ์ และขอถอนความยินยอม รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดการหรือควบคุม หากวิธีในการขอถอนความยินยอมได้รับการระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โปรดปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว หากไม่มีระบุไว้ คุณสามารถส่งคำขอที่เกี่ยวข้องถึง privacy@transsion.com

6.4 สิทธิ์ในการร้องเรียน: คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนโดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@transsion.com เราจะตอบกลับโดยเร็วหลังจากได้รับการร้องเรียนจากคุณ หากคุณไม่พอใจกับการตอบกลับของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นส่งผลเสียต่อสิทธิ์และผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของคุณ คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือรายงานไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่น หรือยื่นฟ้องร้องกับศาลที่มีเขตอำนาจ

VII.  เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอย่างไร

ไม่อนุญาตให้เด็ก (กฎหมายของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีเกณฑ์ขั้นต่ำแตกต่างกันไปในการกำหนดอายุของเด็ก เราจะนิยามคำว่าเด็กโดยยึดตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศหรือภูมิภาคที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่เป็นหลัก) ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเว้นแต่จะได้รับความยินยอมและการชี้แนะจากผู้ปกครองตามกฎหมายและเมื่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอนุญาต โดยหลักการแล้ว เราจะไม่ตั้งเป้าหมายเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตและความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ปกครองของเด็กเท่านั้นภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและเมื่อมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หากเมื่อใดก็ตามที่ผู้ปกครองต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กในปกครอง โปรดติดต่อเราตามวิธีที่อธิบายไว้ในที่นี้ และเราจะตอบกลับโดยเร็ว หากคุณพบว่ามีการส่งข้อมูลของเด็กให้กับเราโดยที่ผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ทราบ โปรดส่งอีเมลถึง privacy@transsion.com เพื่อติดต่อเรา เราจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หากเราพบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กมาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ปกครองที่ยืนยันตัวตนได้ เราจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

VIII.  ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและบริการที่ให้

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ INFINIX คุณอาจได้รับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือไปยังเนื้อหาและบริการที่บุคคลที่สามให้บริการแทนเรา คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้เองว่าจะเข้าไปหรือยอมรับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สามหรือไม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งบุคคลที่สามจัดให้ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมบุคคลที่สามได้อย่างพอเพียง เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สามได้ ดังนั้นเมื่อคุณส่งข้อมูลใดๆ ให้บุคคลที่สาม โปรดทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามให้ชัดเจนและโปรดระแวดระวังเมื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง

IX.  ส่วนเสริมและการแก้ไขนโยบายนี้

นโยบายนี้มีเนื้อหาหลักเพื่ออธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ INFINIX อย่างไรก็ตาม เราขอย้ำและแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทการเก็บรวบรวม วิธีการใช้และประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้จึงอาจยังไม่ครบถ้วน เราอาจแจ้งให้คุณทราบผ่านทางนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือประกาศ หรือโดยวิธีอื่นๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อธุรกิจที่เราพัฒนาและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามอบให้มีการเปลี่ยนแปลง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนนโยบายนี้เป็นระยะๆ หากนโยบายนี้มีการแก้ไข เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายล่าสุดผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ INFINIX ที่ https://www.infinixmobility.com หรือทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดให้ความสำคัญกับการแจ้งข้อมูลของเราผ่านเว็บไซต์ทางการหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แม้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับเปลี่ยน แต่หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เราจะไม่ทำให้สิทธิ์ที่คุณมีตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ลดลง

เนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ TRANSSION ที่อธิบายไว้ในที่นี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ เวอร์ชันของระบบ หรือข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่น

X.  X.ติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทาง

อีเมล: privacy@transsion.com (หมายเหตุ: อีเมลนี้ใช้สำหรับรับข้อความเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเราเท่านั้น)

ที่อยู่: 17th Floor, Desay Building, No.9789 Shen Nan Road, Hi-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen, China